Sprievodný kupón pre uplatnenie
100-dennej garancie vrátenia kúpnej ceny

Pokiaľ výrobok nespĺňa vaše očakávania, pošlite ho na adresu: Idea Element s.r.o. Trnavská 86, 040 11 Košice, Slovenská republika. Vrátený výrobok musí byť kompletný, nepoškodený, vyčistený, zabalený v pôvodnom obale a musí byť priložený originálny doklad o kúpe s vyznačeným dátumom nákupu
a nižšie vyplnený sprievodný kupón.

Kompletné pravidlá pre vrátenie výrobku nájdete tu.         Pravidlá
Meno a priezvisko

Adresa

Telefón

E-mail

Číslo bankového účtu vo formáte IBAN pre vrátenie kúpnej ceny prevodom

Typ výrobku

Dátum nákupu

Dôvod vrátenia

Pravidlá 100-dennej garancie vrátenia kúpnej ceny (ďalej len „garancia“)

Stojíme si za prvotriednou kvalitou všetkých našich výrobkov. Nie je tomu inak ani v prípade odšťavovačov Catler JE 4010 a JE 4011 a práve preto, ak by sa stalo, že s výrobkami JE 4010 alebo JE 4011, zakúpenými v partnerskej maloobchodnej sieti na Slovensku v dobe platnosti garancie nebudete spokojný, máte možnosť ich vrátiť do 100 dní od nákupu a my Vám vrátime kúpnu cenu.

Pravidlá garancie:

1) Poskytovateľom akcie je výhradný distribútor výrobkov Catler pre Slovenskú republiku, spoločnosť FAST PLUS, spol. s r.o., so sídlom: Na pántoch 18, 831 06 Bratislava – Rača, IČO: 35712783, IČ DPH: SK 2020227616, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 14206/B (ďalej aj ako „Poskytovateľ“).

2) Garancia sa vzťahuje na 2 typy odšťavovačov Catler, s označením JE 4010 a JE 4011, distribuované Poskytovateľom na území Slovenskej republiky a zakúpené spotrebiteľom v partnerskej maloobchodnej sieti v dobe platnosti garancie: od 1.6.2016 do 31.1.2017. Zoznam partnerských maloobchodných predajní je uvedený na internetovej stránke Poskytovateľa garancie: www.catler.sk.

3) Garancia sa vzťahuje len na výrobky zakúpené spotrebiteľom na území Slovenskej republiky. Každý spotrebiteľ má možnosť zúčastniť sa tejto garancie počas jej doby trvania len raz.

4) Výrobky je možné vrátiť najneskôr do 100.-ho dňa (vrátane) od dátumu predaja, pričom najneskôr v 100-ý deň musí byť výrobok odoslaný spotrebiteľom doručený na adresu, ktorú uvádza Poskytovateľ v pravidlách garancie.

5) Spotrebiteľ uplatní svoje práva vyplývajúce z garancie vyplnením sprievodného kupónu na internetovej stránke www.catler.sk a vrátením tovaru Poskytovateľovi garancie. Vrátený tovar musí byť čistý, kompletný a nepoškodený, zabalený v originálnom obale a musí byť priložený: - vyplnený a vlastnoručne podpísaný sprievodný kupón, ktorý tvorí prílohu týchto pravidiel - originálny doklad o kúpe a úhrade kúpnej ceny s vyznačeným dátumom nákupu - potvrdený záručný list Doklady musia byť predložené v origináloch, kópie nebudú uznané.

6) Výrobky je nutné vrátiť poštou na nasledujúcu adresu: Idea Element s.r.o., Trnavská 86, 040 11 Košice, Slovenská republika. Spoločnosť FAST PLUS, spol. s r.o. a Idea Element s.r.o. nezodpovedajú za poštou stratené alebo neskoro doručené balíky, za nekompletné alebo nečitateľné zásielky. Potvrdenie o odoslaní výrobku poštou nie považované za jeho doručenie spoločnosti Idea Element s.r.o.. Z tohto dôvodu odporúčame spotrebiteľovi zásielku poistiť proti strate.

7) Požiadavka na vrátenie kúpnej ceny bude posúdená v lehote 28 dní od prevzatia vráteného výrobku spoločnosťou Idea Element s.r.o. V prípade, že požiadavke bude vyhovené, bude zákazníkovi vrátená ním zaplatená kúpna cena, avšak maximálne vo výške priemernej maloobchodnej ceny za výrobok v troch najväčších maloobchodných reťazcoch v SR, v ktorých je výrobok v predaji a maximálne vo výške Poskytovateľom uvádzanej odporúčanej maloobchodnej ceny výrobkov Catler JE 4010 a JE 4011. Uplatnenie požiadavky na vrátenie kúpnej ceny spotrebiteľovi je ponuka Poskytovateľa garancie na uzatvorenie zmluvy o spätnom odkúpení spotrebiteľom zakúpeného výrobku Poskytovateľom garancie, za podmienok uvedených v pravidlách garancie. Vrátenie kúpnej ceny bude realizované akceptovaním tejto ponuky Poskytovateľom garancie, t.j. odkúpením výrobku Poskytovateľom garancie, za podmienok uvedených v týchto pravidlách a zaplatením kúpnej ceny spotrebiteľovi. Kúpna cena, ktorá je uvedená na doklade o kúpe, bude spotrebiteľovi uhradená formou bezhotovostného prevodu na bankový účet spotrebiteľa.

8) Podmienkou spätného odkúpenia výrobku Poskytovateľom a vrátenie kúpnej ceny spotrebiteľovi je dodržanie všetkých pravidiel garancie spotrebiteľom. Podmienky garancie a jej trvanie je možné zo strany Poskytovateľa zmeniť. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach alebo v dobe trvania, bude(ú) táto zmena(y) zverejnená(é) na internetovej stránke Poskytovateľa garancie. Zmena sa však nedotkne výrobkov zakúpených pred dátumom účinnosti tejto zmeny.

9) V prípade nedodržania pravidiel garancie bude požiadavka na vrátenie kúpnej ceny výrobku zamietnutá a výrobok bude vrátený spotrebiteľovi na adresu, ktorú uviedol pri odoslaní.

10) Táto garancia je spotrebiteľovi poskytovaná nad rámec jeho práva reklamovať zakúpený tovar. Poskytnutie garancie neobmedzuje spotrebiteľa v uplatnení jeho práv v rámci štandardného reklamačného konania podľa § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a podľa platného

NA ZAČIATOK